Bez kategorii

Formularz rekrutacyjny ELSA Białystok

By 16 października, 2019 No Comments

Formularz rekrutacyjny ELSA Białystok

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Kierunek, tryb, rok studiów i uczelnia:

Data urodzenia:

Telefon:

Skąd dowiedziałeś się o ELSA?
Ogólnopolski Obóz Adaptacyjny Studentów Prawa i Administracji „Adapciak”Niezbędnik Studentastrona internetowaznajomiFacebook lub inne media społecznościoweprzez udział w projektach

Dlaczego chcesz działać w organizacji studenckiej?

Czy działasz lub działałeś w jakiejś innej organizacji lub kole naukowym?

Jakie znasz języki obce?

Jakie są Twoje zainteresowania?

Podaj swoje trzy mocne strony

Podaj swoje trzy słabe strony

3 rzeczy które oczekujesz od ELSA?

Jaki sposób pracy w grupie najbardziej pasuje do Twoich preferencji?
Angażuje się w prace grupy wedle swego uznania, a koordynator nadzoruje przebieg prac.Burza mózgów, po której zajmuję się swoim zadaniem w pojedynkę, a koordynator nadzoruje przebieg prac.Burza mózgów, po której koordynator dzieli zadania.Koordynator rozdziela zadania, którymi każdy zajmuje się w pojedynkę.

Która z podanych niżej sfer działalności najbardziej Cię interesuje?
Działalność naukowa - organizacja różnego rodzaju projektów o charakterze naukowym: konkursów, warsztatów, prelekcji, symulacji sądowych oraz promocja rozwoju naukowego studentów prawa.Działalność skupiona na praktykach studenckich - prowadzenie kontaktu z kancelariami prawnymi w celu organizacji praktyk, promocja praktyk, organizacja projektów w oparciu o praktyki.Działalność polegająca na organizacji projektów o międzynarodowej tematyce - dyskusji, wykładów, szkoły prawa, w tym również organizacja wymian studenckich.Działalność marketingowa - wsparcie marketingowe i promocyjne projektów, kontakt oraz prowadzenie rozmów z podmiotami zewnętrznymi w celu pozyskiwania funduszy na realizację projektów, podtrzymywanie współpracy z partnerami zewnętrznymi.Nie wiem.

Spotkanie w terminie:

Klauzula informacyjna RODO

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland z siedzibą w Warszawie (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa) zwane dalej Stowarzyszeniem.

2.Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda kandydata na członka Stowarzyszenia. Z momentem przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji podstawą prawną przetwarzania będzie uzasadniony interes Stowarzyszenia - rejestracja i archiwizacja działalności Stowarzyszenia, kontakt z członkami Stowarzyszenia, prowadzenie ewidencji członków Stowarzyszenia, dokumentowanie działalności Stowarzyszenia, obsługa stosunku prawnego członkostwa, rozliczalność działalności Stowarzyszenia oraz monitorowanie płatności składek członkowskich.

3.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu wzięcia udziału
w procesie rekrutacji.

4.Dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania rekrutacji oraz członkostwa
w Stowarzyszeniu. W przypadku braku nadania członkostwa zwyczajnego, dane osobowe kandydata zostaną zniszczone bez zbędnej zwłoki.

5.Dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z rekrutacją oraz archiwizacją działalności Stowarzyszenia.

6.Dane osobowe będą ujawnione upoważnionym członkom Stowarzyszenia.

7.Dane osobowe mogą być ujawniane przez Stowarzyszenie podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom danych): podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy informatyczne Stowarzyszenia oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Stowarzyszenia - na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.

8.Dane osobowe mogą być ujawniane jednostkom terenowym Stowarzyszenia, w szczególności w ramach stosunku współadministrowania danymi osobowymi.

9.Dane osobowe nie będą przedmiotem automatycznego przetwarzania oraz nie zostaną przekazane do państw trzecich bądź organizacji międzynarodowych.

10.Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Ponadto każdej osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo odwołania zgody w każdym czasie, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres iod@elsa.org.pl lub pocztą tradycyjną na adres: ul. Konduktorska 4/19A, 00-775 Warszawa. Odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

11.W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do administratora, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres iod@elsa.org.pl lub pocztą tradycyjną na adres: ul. Konduktorska 4/19A, 00-775 Warszawa, z prośbą o udzielenie informacji.

12.Niezależnie od powyższego, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ELSA Poland podanych w niniejszym formularzu w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji.