Zapisy

Zapisy na Law@Web: IP & Technology by EY Law

By 10 września, 2019 No Comments

Imię i nazwisko (wymagane):

Adres e-mail (wymagane):

Rok Studiów (wymagane):

Nazwa uczelni (wymagane):

List motywacyjny (max 250 słów):

Oświadczam że zapoznałem się i wyrażam zgodę na poniższe warunki przetwarzania moich danych osobowych:
Administratorem danych osobowych uczestnika jest Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest. art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych "RODO") tj. prawnie uzasadniony interes Administratora - organizacja konkursu, kontakt z uczestnikami, informowanie o przebiegu i wynikach konkursu, prowadzenie działalności statutowej ELSA Poland, w szczególności poprzez podwyższanie kwalifikacji studentów prawa i młodych prawników, a także marketing własny projektów, dokumentowanie i archiwizacja działalności ELSA Poland - w przypadku zdjęć i filmów z wizerunkiem uczestnika. Przetwarzane będą następujące rodzaje danych osobowych uczestnika: imię, nazwisko, uczelnia, rok studiów, adres e-mail, numer telefonu, wizerunek utrwalony w formie zdjęć oraz filmów przez ELSA Poland podczas uczestnictwa uczestnika w Finale. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu wzięcia udziału w konkursie. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do organizacji projektu Law@Web, jednak nie dłużej niż do czasu przeprowadzenia jego ewaluacji. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych, przetwarzane będą w celu prowadzenia działalności informacyjnej i promocyjno-marketingowej ELSA Poland, Partnera konkursu oraz Partnerów i Sponsorów ELSA Poland, prowadzonej między innymi za pośrednictwem stron internetowych oraz serwisów społecznościowych. Dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. Dane osobowe zostaną ujawnione przez ELSA Poland Partnerowi konkursu. Dane osobowe mogą zostać również ujawnione podmiotom zewnętrznym dostarczającym i wspierającym systemy informatyczne ELSA Poland, na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych. Uczestnikowi, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych uczestnik może zwrócić się do Administratora poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: iod@elsa.org.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Al. Stanów Zjednoczonych 72 m. 30, 04- 036 Warszawa, z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego, uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.