Rejestracja została zamknięta! Prosimy o śledzenie wydarzenia na Facebooku, gdzie pojawi się informacja o dodatkowym naborze.

Imię:

Nazwisko:

Grupa Lokalna:

Adres e-mail:

Numer telefonu:

Preferowany zespół warsztatowy:

Wyżywienie:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w niniejszym formularzu
przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland w celu uczestnictwa w
Right2B Forum (zwanym dalej „Forum”).
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Europejskie Stowarzyszenie
Studentów Prawa ELSA Poland z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście
26/28, 00-927 Warszawa, zwane dalej ELSA Poland.
2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest. art. 6 ust. 1 lit. a
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych "RODO") tj. zgoda osoby, której
dane dotyczą.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu uczestnictwa w
Forum. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do organizacji Forum
oraz przeprowadzenia jego ewaluacji.
4. Dane osobowe nie będą ujawniane żadnym podmiotom trzecim.
5. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa,
przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Ponadto każdej osobie, której dane są
przetwarzane, w takim samym zakresie, przysługuje prawo odwołania zgody w każdym
czasie, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres iod@elsa.org.pl lub pocztą
tradycyjną na adres Al. Stanów Zjednoczonych 72 m. 30, 04-036 Warszawa. Odwołanie
zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba
może zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji.
7. Niezależnie od powyższego, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wyrażam zgodę na wielokrotne, nieograniczone czasowo i nieodpłatne wykorzystywanie mojego wizerunku w formie zdjęć oraz filmów przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland utrwalonego w ramach mojego uczestnictwa w Right2B Forum (zwanym dalej „Forum”), bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystywanie, utrwalanie, modyfikowanie, obróbkę oraz powielanie wykonanych zdjęć oraz filmów. 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, zwane dalej ELSA Poland. 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych "RODO") tj. zgoda osoby, której dane dotyczą. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych, tj. na potrzeby działalności informacyjnej i promocyjno-marketingowej ELSA Poland oraz Partnerów i Sponsorów ELSA Poland prowadzonej między innymi za pośrednictwem stron internetowych oraz serwisów społecznościowych, a także w celu ewaluacji Forum oraz archiwizacji działalności ELSA Poland. 4. Dane osobowe mogą być ujawniane przez ELSA Poland Partnerom i Sponsorom ELSA Poland oraz podmiotom świadczącym usługi związane z organizacją Forum - na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych. 5. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Ponadto każdej osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo odwołania zgody w każdym czasie, w takim samym zakresie, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres iod@elsa.org.pl lub pocztą tradycyjną na adres Al. Stanów Zjednoczonych 72 m. 30, 04-036 Warszawa. Odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 6. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji. 7. Niezależnie od powyższego, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.